اعتراف
50 بازدید
محل نشر: ماهنامه زائر سال سیزدهم، شماره 5 (پیاپی 140)، مرداد 1385 56 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی